Dây rút nhựa

Xem tất cả 7 kết quả

Dây rút nhựa trắng 8×400 mm , Dây rút nhựa trắng 10×500 mm , Dây rút nhựa trắng 5×300 mm , Dây rút nhựa trắng 4×250 mm, Dây rút nhựa trắng 4×200 mm, Dây rút nhựa trắng 3×150 mm , Dây rút nhựa trắng 2.5×100 mm

Dây thít nhựa trắng 8×400 mm , Dây thít nhựa trắng 10×500 mm , Dây thít nhựa trắng 5×300 mm , Dây thít nhựa trắng 4×250 mm, Dây thít nhựa trắng 4×200 mm, Dây thít nhựa trắng 3×150 mm , Dây thít nhựa trắng 2.5×100 mm

Dây rút nhựa đen 8×400 mm , Dây rút nhựa đen 10×500 mm , Dây rút nhựa đen 5×300 mm , Dây rút nhựa đen 4×250 mm, Dây rút nhựa đen 4×200 mm, Dây rút nhựa đen 3×150 mm , Dây rút nhựa đen 2.5×100 mm

Dây thít nhựa đen 8×400 mm , Dây thít nhựa đen 10×500 mm , Dây thít nhựa đen 5×300 mm , Dây thít nhựa đen 4×250 mm, Dây thít nhựa đen 4×200 mm, Dây thít nhựa đen 3×150 mm , Dây thít nhựa đen 2.5×100 mm

Dây lạt nhựa trắng 8×400 mm , Dây lạt nhựa trắng 10×500 mm , Dây lạt nhựa trắng 5×300 mm , Dây lạt nhựa trắng 4×250 mm, Dây lạt nhựa trắng 4×200 mm, Dây lạt nhựa trắng 3×150 mm , Dây lạt nhựa trắng 2.5×100 mm

 

Copyright © 2018 Văn Phòng Phẩm Khổng Minh | Thiết kế bởi: Web Bách Thắng